PRIVAATSUSTINGIMUSED

PRIVAATSUSPOLIITIKA JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebilehe www.teraskatus.ee vastutav isik:
Teraskatus OÜ
Jaama pst 6, Rakvere
Tel +372 32 24514
rakvere@teraskatus.ee

Isikuandmete kaitse
Isikuandmed on andmed, mida kogutakse teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks või hinnapakkumiste koostamiseks.
Me ei töötle EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679 (inglise keeles General Data Protection Regulation ehk GDPR või EU Regulation 2016/679) määruses defineeritud delikaatseid isikuandmeid.
Kohustume kaitsma klientide ja kasutajate isikuandmeid ning nende privaatsust. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega, sh EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679. Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus
Kõiki veebilehtede külastamise, hinnapäringute teostamise ja kontaktivormide täitmise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Järgnevalt on välja tooduud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad isikuandmete kogumist, töötlemist, kasutamist, avaldamist, edastamist, muutmist, unustamist ja kustutamist.
Toodud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute ja teiste ettevõtete/asutuste andmete töötlemisel, ega hõlma isikuandmete töötlemist veebilehtedel/teenuskeskkondadel, millele meie veebilehtedel/teenuskeskkondadel viidatakse (välislingid). Ettevõtet esindav isik (teenuse tellijana) ei ole füüsiline isik, tegemist on juriidise isiku volitatud esindajaga, kelle isikuandmete töötlemist ei reguleeri EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679.

1. Milliseid andmeid kogutakse?
• Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid.
• Hinnapäringute ja kontaktvormidega kogutakse lisaks isikuandmeid päringutele vastamiseks, hinnapakkumiste koostamiseks ja teenuste osutamiseks.
• Füüsiliste isikute osas on kogutavateks andmeteks vajadusel unikaalsuse tuvastamiseks isikukood, kommunikatsiooniks nimi, e-posti aadress, mobiiltelefon, ehitusobjekti asukoht.
Juriidiliste isikute andmete töötlemiseks kogume registrinumbrit, VAT numbrit, nime, aadressi, ehitusobjekti asukohta, e-postiaadresse kontakteerumiseks ja arve saatmiseks, ettevõtet esindavate kontaktisikute nimesid ja nende e-posti aadresse ning kontakttelefone.
• Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta). IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega.
• Andmeid kogutakse veebilehtede külastatuste ja viibimiste kohta, et selle põhjal veebilehtesid ja teenuskeskkondasid parendada ja külastajatele mugavamaks muuta.

2. Küpsised
Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale ning mis võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused nagu kirjasuurus, suhtluskeel, seadmeinfo, külastusstatistika jms.
Kõik veebisirvijad on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid veebisirvija seadeid saab üldjuhul muuta selliselt, et veebilehitseja keeldub küpsistest täielikult, blokeerib kolmandate isikute küpsised või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest. Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.

3. Kui kaua kogutud andmeid säilitatakse?
• Isikustamata tehnilisi veebilehtede ja teenuskeskkondade kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult.
• Isikustatud päringute ja/või tehingutega seotud isikuandmeid säilitatakse kuni 7 aastat viimasest interaktsioonist teenusepakkujaga tulenevalt raamatupidamisseaduses olevast kohustusest tehinguid tõendada.

4. Kellele võib kogutud andmeid edastada?
• Kogutud ja töödeldavaid isikuandmeid võib isiku nõusolekuta edastada üksnes asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.
• Teenuse raames klientide poolt sisestatud isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena ja õigus neid andmeid töödelda, väljaanda või edastada kuulub üksnes andmete omaniku (kliendi) vastutusalasse.

5. Millised õigused on isikul kogutud andmetele?
• Vaikimisi isikuandmeid ei avaldata.
• Isikuandmete muutmiseks tuleb meile esitada isikut tuvastada võimaldaval moel taotlus andmete saamiseks või parandamiseks. Võimalusel väljastatakse või parandatakse andmed 7 tööpäeva jooksul.
• Kui isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust, saab nõuda andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist, andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist. Selleks tuleks esitada isikut tuvastada võimaldaval moel taotlus.
• Taotlust ei rahuldata, kui:
– see võib kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
– see võib takistada teenuse osutamist või teenuse mitteosutamist,
– see võib takistada õiguskaitse organite tööd,
– see ei ole tehniliselt vajalik ega/või võimalik.
– taotleja isik ei ole andmetega õiguslikult seotud.
– taotleja isikut ei ole võimalk identifitseerida.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused
Veebilehte ja/või kontakti- ja hinnapäringute vorme kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki seotud isikuid.